Frost

POLITYKA PRYWATNOŚCI FROST

Niniejsza strona została stworzona po to, aby umożliwić Państwu uzyskanie informacji o urządzeniach i usługach oferowanych przez firmę FROST, historii firmy, promocjach a także aby umożliwić kontakt doradcami sprzedaży.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem

Jeśli podają nam Państwo dane innej osoby, muszą Państwo zapewnić, że taka osoba otrzymała tę politykę prywatności.

1. Kto jest administratorem danych osobowych i jak się z nim skontaktować?
Administratorem Państwa danych jest Frost Tomasz Jankowski z siedzibą w Warszawie, adres: Dobra 9, 05-092 Łomianki, NIP: 5270100493 („Frost”, „Administrator”, „my”). Z firmą FROST można skontaktować się poprzez adres tbj@frost.com.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 22 631 631 0

2. Skąd pozyskujemy Państwa dane?
Państwa dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa w sytuacji, gdy się Państwo z nami kontaktują i podają informacje o sobie np. w celu uzyskania informacji o urządzeniach, usługach czy innych kwestiach. Dane możemy pozyskiwać też z innych źródeł, w tym od naszych pracowników, niezależnych doradców a także z publicznie odstępnych rejestrów (np. CEIDG). Dane możemy też pozyskiwać z plików cookie używanych na tej stronie oraz umieszczanych w kampaniach marketingowych kierowanych do Państwa (np. drogą e-mail).

3. Jakie dane przetwarzamy?
Dane przez nas przetwarzane obejmują imię i nazwisko, tytuł, zawód, preferowaną formę kontaktu, numer telefonu, adres email, nazwę reprezentowanej instytucji lub firmy, adres, informacje o urzędzeniu, czy kontaktują się z nami Państwo prywatnie czy w imieniu firmy.

Przetwarzamy również historię Państwa relacji z nami – treść naszej korespondencji z Państwem oraz historię Państwa zamówień.

4. W jakim celu i na jakich podstawach prawnych przetwarzamy dane?
Państwa dane przetwarzamy w następujących celach:
- świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym udostępniania treści na tej stronie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli wykonania łączącej Państwa z nami umowy;
- realizacji zamówień składanych przez Państwa u naszych doradców, w tym obsługi zgłoszeń reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego uzasadnionego interesu.

– wypełnienia naszych obowiązków prawnych związanych np. z odpowiedzialnością za produkt, rachunkowością, podatkami, a także jeśli zostaniemy zobowiązani do przekazania Państwa danych przez uprawnione organy czy sądy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

– utrzymywania z Państwem kontaktu, w tym udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania oraz przesyłania Państwu informacji o naszych ofertach czy promocjach, jak również w innych celach marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego uzasadnionego interesu; podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, jednak konieczne abyśmy mogli pozostać z Państwem w kontakcie czy udzielić Państwu odpowiedzi;

– badania Państwa satysfakcji z naszych produktów i usług, a także ulepszania naszej oferty i sposobu działania, badania i analiz rynku oraz skuteczności naszych kampanii marketingowych– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego uzasadnionego interesu;

– zarządzania siecią sprzedaży oraz serwisów i jej ulepszania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego uzasadnionego interesu;

– ustalania, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego uzasadnionego interesu;

– zapewnienia sprawnego działania tej strony internetowej, dostosowania jej do Państwa preferencji, monitoringu jej wykorzystania i interakcji z poszczególnymi jej częściami, w celu jej rozwijania i ulepszania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego uzasadnionego interesu.

Możemy także zbierać i przetwarzać Państwa dane w innych celach – w takim przypadku będziemy Państwa informować o takich celach i podstawach prawnych przetwarzania w momencie skierowania do Państwa prośby o podanie danych lub w przekazywanych Państwu dokumentach.

Państwa dane, które przetwarzamy, możemy wykorzystywać do identyfikacji Państwa zainteresowań i stworzenia na tej podstawie Państwa profilu, aby na jego podstawie dopasowywać do Państwa zainteresowań kierowaną do Państwa komunikację marketingową. Jednak nie będziemy wobec Państwa podejmować żadnych zautomatyzowanych decyzji.

4. Komu przekazujemy dane?
Państwa dane osobowe możemy przekazywać do następujących kategorii podmiotów: – punktom serwisowym – naszym partnerom handlowym; – naszym dostawcom usług IT, w tym świadczącym usługi hostingu strony internetowej, dostarczającym i serwisującym nasze systemy informatyczne; – spółkom prowadzącym portale społecznościowe, na których prowadzimy profile – Facebook, Instagram i Twitter, których siedziby znajdują się w Irlandii; – naszym dostawcom rozwiązań internetowych i marketingowych; – naszym doradcom prawnym i podatkowym, audytorom, doradcom finansowym czy biznesowym; – uprawnionym organom państwowym, sądom czy policji; – zakładom ubezpieczeń; – podmiotom zapewniającym finansowanie, w tym firmom leasingowym lub bankom; – jeśli zdecydujemy się zbyć całość lub część naszego biznesu – ich nabywcom.

Możemy przekazywać Państwa dane do podmiotów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Transfer ten odbywa się do Państw, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony na podstawie decyzji (informacje o decyzjach można znaleźć tutaj) lub w przypadku braku takiej decyzji zabezpieczony jest przez nas poprzez umowy zawarte za pomocą standardowych klauzul zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Kopię zabezpieczeń transferu danych mogą Państwo otrzymać po skierowaniu prośby za pomocą naszych danych kontaktowych podanych powyżej.

5. Zabezpieczenia danych
Frost wprowadził odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić, że Państwa dane będą przetwarzane w sposób bezpieczny, w szczególności aby nie miały do nich dostępu osoby trzecie, aby Państwa dane nie uległy zniekształceniu, zniszczeniu czy nieuprawnionemu ujawnieniu. Frost zapewnia także, że również wszyscy dostawcy oraz podmioty, które mają dostęp do Państwa danych osobowych w naszym imieniu wprowadziły odpowiednie środki bezpieczeństwa oraz przestrzegają zasad przetwarzania opisanych w niniejszej polityce.

Niemniej jednak, przesyłanie danych osobowych za pomocą Internetu nigdy nie jest wolne od ryzyka. Jeśli otrzymują Państwo dostęp do naszych zasobów zabezpieczonych hasłem, będziemy przechowywać Państwa hasło w sposób zapewniający jego poufność i prosimy, aby Państwo nikomu go nie udostępniali.

6. Jak długo przetwarzamy dane osobowe?
Państwa dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania: – w przypadku umowy o korzystanie z tej strony internetowej – przez okres jej obowiązywania oraz po nim przez okres przedawnienia roszczeń; – w przypadku konieczności wypełnienia obowiązków prawnych na nas ciążących – przez okres wymagany przepisami, w szczególności w zakresie odpowiedzialności za produkt lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń; – w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, a także badania satysfakcji, ulepszania usług i oferty, zarządzania siecią doradców – do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych;

7. Jakie są Państwa prawa?
W zakresie i na zasadach określonych w RODO, przysługują Państwu następujące prawa: – prawo dostępu do swoich danych osobowych (Art. 15 RODO); – prawo do sprostowania swoich danych oraz ich uzupełnienia (Art. 16 RODO); prosimy o informowanie nas o zmianie Państwa danych, aby móc je zaktualizować, a także o ewentualnych zmianach Państwa preferencji co do kontaktu; – prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych (Art. 17 RODO); – prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych (Art. 18 RODO), – prawo do przenoszenia Państwa danych (Art. 20 RODO).

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, zostaniecie Państwo o nią poproszeni i możecie taką zgodę wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt z nami pod adresem podanym powyżej. Informujemy także, że mają Państwo prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)
Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu – w przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych, Państwa dane nie będą dalej przetwarzane w takim celu.

8. Zmiany Polityki Prywatności
Niniejsza Polityka prywatności może podlegać zmianom ze względu na rozwój i zmiany tej strony, świadczonych przez nas usług czy zmiany w prawie. W przypadku wprowadzenia zmian do Polityki Prywatności, poinformujemy Państwa o nich.