Wzorcowanie czujników temperaturowych

Wzorcowanie czujników temperaturowych

SPECYFIKACJA

Przeznaczenie
Celem usługi jest zapewnienie użytkownikom sprawdzonych i wzorcowanych rejestratorów Efento w czasie użytkowania – użytkownik zgłasza chęć wykonania usługi okresowego przeglądu i wzorcowania rejestratora, po zamówieniu usługi kurier dostarcza nowe urządzenie i zabiera wymieniane. Otrzymany czujnik jest zupełnie nowy lub taki, który był używany w innej placówce przez 12-24 miesięcy, jednak został po tym czasie sprawdzony przez serwis Efento i laboratorium wzorcujące oraz wymieniona została w nim bateria. Wymieniony rejestrator ma dodatkowe dwa lata gwarancji.
Kategoria
monitoring temperatur,
Wzorcowanie czujników temperaturowych

INFORMACJE DODATKOWE

Poprawność pracy rejestratorów Efento, jak każdego urządzenia elektronicznego, powinna być cyklicznie sprawdzana. Wychodząc na przeciw potrzebom użytkowników przygotowaliśmy usługę okresowego przeglądu i wzorcowania rejestratora.rnrn
Jaki jest zakres usługi?rnrnW ramach usługi:rnrnwzorcujemy urządzenie w laboratorium wzorcującym akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji,rnwymieniamy baterię,rndokonujemy przeglądu technicznego,rnprzedłużamy gwarancję o dwa lata w stosunku do poprzedniej gwarancji
Czym jest wzorcowanie i świadectwo wzorcownia?rnrnWzorcowanie (zwane czasami „kalibracja”) jest to operacja polegająca na ustaleniu wartości wskazywanych przez przyrząd wzorcowany w stosunku do odpowiadającym im wartościom wzorca miar wraz z podaniem niepewności tego pomiaru. Przykładowo wzorcowanie rejestratora temperatury polega na porównaniu odczytów wzorcowanego rejestratora z odczytami dokładnego termometru laboratoryjnego. Świadectwo wzorcowania (certyfikat wzorcowania, kalibracji) to dokument, który potwierdza, że pomiary wykonywane za pomocą tego przyrządu można uznać za wiarygodne i rzetelne.
Jak często powinno wykonywane być wzorcowanie? Ile jest ważne świadectwo wzorcowania?rnrnNa certyfikacie wzorcowania nie ma podanej daty do kiedy ważne jest świadectwo, jednak przyrządy mogą się z czasem rozkalibrować zarówno pod wpływem warunków zewnętrznych, jak i samoistnie. Urządzenie po jakimś czasie może więc odczytywać dane z błędem, a tym samym przestanie ostrzegać przed zagrożeniem w odpowiednim momencie. Aby temu zapobiec, wykonuje się ponowne wzorcowanie urządzenia. Rejestratory Efento powinny być wzorcowane nie rzadziej niż raz na dwa lata! (oświadczenie)rnrnKonieczność wzorcowania przyrządów określają przepisy prawne, m.in.:rnrnRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1.10.2008 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. 2008 nr 184 poz. 1143, z późn. zm.)rn5.3 Kalibracjarn5.30 Wyposażenie do kontroli, ważenia, mierzenia, monitorowania i testowania, krytyczne dla jakości produktów pośrednich i farmaceutycznych substancji czynnych, powinno być kalibrowane zgodnie z pisemnymi procedurami i ustalonym harmonogramem.rnrnRozporządzenie Ministra Zdrowia ​​ z ​​dnia ​​ 7​ ​marca ​​2013​​r. ​​w ​​sprawie ​​Dobrej ​​Praktyki ​​Dystrybucyjnej dotyczącej ​​produktów​​ leczniczych​ ​do ​​stosowania​​ u ​​ludzi ​​(2013/C​​68/01)rn3.3 „Sprzęt używany do kontrolowania lub monitorowania otoczenia, w którym przechowywane są produkty lecznicze, powinien być kalibrowany w określonych odstępach czasu w oparciu o ocenę ryzyka i niezawodności. Kalibracja sprzętu powinna odbywać się zgodnie z krajową lub międzynarodową normą pomiaru. (…)”rn„Naprawy, konserwacja i kalibracja sprzętu powinny odbywać się w sposób nienaruszający integralności produktów leczniczych.(…)”rnrnNorma PN-EN ISO 9001 luty 2009:rn7.6 „Tam, gdzie niezbędne jest zapewnienie wiarygodnych wyników, wyposażenie pomiarowe należy wzorcować i/lub sprawdzać w ustalonych odstępach czasu lub przed użyciem w odniesieniu do wzorców jednostek miary powiązanych z międzynarodowymi lub państwowymi wzorcami jednostek miary.”rnrnZgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami wzorcowanie należy powtarzać cyklicznie w całym okresie użytkowania przyrządu, nie jest narzucone jednak w jakich odstępach czasu należy je ponawiać. W przypadku przychodni to użytkownik powinien ustalić i zapisać w “Procedurze przechowywania szczepionek”, w jakich odstępach czasu powinno odbyć się ponowne wzorcowanie. Zazwyczaj jest to okres między 1-2 lat.
Jak powinno wyglądać świadectwo wzorcowania?rnZgodnie z wytycznymi Polskiego Centrum Akredytacji, świadectwo wzorcowania powinno być wystawione według określonego wzoru (do pobrania tutaj). Wzorcowanie rejestratorów Efento odbywa się w akredytowanych laboratoriach, a świadectwa wzorcowania, które dostarczane są do klienta są zgodne ze wzorcem opracowanym przez PCA.
Czy zakres gwarancji w ramach usługi okresowego przeglądu i wzorcowania rejestratora różni się od zakresu standardowej gwarancji?rnrnNie. Gwarancja jest przedłużona o dwa lata w stosunku do poprzedniej gwarancji, a jej zakres jest taki sam jak zakres standardowej gwarancji uzyskiwanej w momencie zakupu rejestratora Efento.

ul. Dobra 9
05-092 Łomianki
Polska

+48 22 631 631 0
tbj@frost.com.pl

Zapytaj o produkt: